Comparison of thrice-daily premixed insulin (insulin lispro premix) with basal-bolus (insulin largine once-daily plus thrice-daily prandial insulin lispro) therapy in East Asian patients with type 2 diabetes

Weiping Jia
Xinhua Xiao
Qiuhe Ji
Kyu-Jeung Ahn
Lee-Ming Chuang
Yuqian Bao
Can Pang
Lei Chen
Fei Gao
Yinfang Tu
Pengfei Li
Jun Yang

Abstract